Archiwum
Dziś jest:
Piątek, Marzec 22, 2019

Gości Online: 1
 

rok szkolny 2016/2017

Wyniki konkursu fotograficznego

"Gęś gęgawa oraz jej kuzyni i kuzynki"

przedstawiają się następująco:

W kategorii dzieci młodszych:

I miejsce

Andrzej Urbański przygotowany przez panią Dagmerę Bednarską

II miejsce

Filip Ruszkiewicz (p. Dagmara Bednarska)

III miejsce

Nikola Krupa (p. Elżbieta Kruczek), Magdalena Podsiadło (p. Dagmara Bednarska)

Wyróżnienia:

Wiktoria Bernat, Bartosz Kamiński, Klaudia Kowalczyk, Julia Rosół, Gabriel Musiał, Jakub Król, Mateusz Gregorczyk, Paweł Skołucki, Tomasz Cieślik, Wiktoria Miętkiewicz, Błażej Kowalski, Zuzanna Wolska, Oliwia Fendrych, Natalia Kowalska, Albert Napora (p. Dagmara Bednarska)

W kategorii dzieci starszych:

I miejsce

Aleksandra Habińska przygotowana przez panią Elżbietę Kruczek

II miejsce

Tomasz Wójcik (p. Ewa Kędra)

III miejsce

Stanisław Dudziński (p. Monika Dudzińska), Jakub Miśkiewicz (p. Elżbieta Miśkiewicz)

Wyróżnienia:

Antoni Dudziński (p. Bożena Barchanowska), Wiktor Miśkiewicz (p. Elżbieta Miśkiewicz), Agnieszka Synowiec (p. Ilona Ziębicka), Sebastian Leśniewski, Anna Trzcina, Mateusz Uchto, Miłosz Krzyżyk, Kamil Haczyk, Patrycja Poczęty (p. Elżbieta Kruczek)

 

G R A T U L A C J E ! ! !

 

 

REGULAMIN

konkursu fotograficznego dla uczniów pod hasłem:

„Gęś gęgawa oraz jej kuzyni i kuzynki” 

 

Cel i tematyka konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (dalej: „Organizator”) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Gęś gęgawa oraz jej kuzynki i kuzyni” (dalej: „Konkurs”).

Konkurs związany jest z programem ekologicznym „Ożywić pola. Rok gęgawy”.

Ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji gęsi w ich naturalnym środowisku.

 Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń.

2. Przedmiotem fotografii musi być gęś w naturalnym środowisku życia.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Zasady uczestnictwa

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.

2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 x 21 cm zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić na odwrocie zdjęcia).

3. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) lub osoby będą dyskwalifikowane.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.

6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

7. Fotografie należy dostarczyć w zaadresowanej kopercie na Konkurs do siedziby Organizatora na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO w Sędziszowie

ul. T. Kościuszki 7

28-340 Sędziszów

woj. świętokrzyskie

„Konkurs fotograficzny”

8. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017r.

9. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

10. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora pracy, adres e-mail, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor fotografii z zaznaczeniem roku nauki oraz dane nauczyciela-opiekuna.

11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne:

- z wyrażeniem zgody prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika na udział w Konkursie;

- z oświadczeniem, że osoba wskazana w metryczce pracy jest jej autorem

- z tym, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

- z tym, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

12. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.

Nagrody

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania.

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sp1sedziszow.pl

Komisja oceniająca

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo. Decyzje jury będą ostateczne.

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem w prasie lokalnej.

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

a) kryteria merytoryczne,

b) wartość artystyczną,

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora na stronie www.sp1sedziszow.pl.

6. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie.

Wystawa pokonkursowa

Reprodukcje fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie:

Monika Dudzińska tel. 600696086

oraz

Dagmara Bednarska tel. 693983045.

 


 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie zorganizowała Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Piękno bażanta”. Jest to jedno z działań projektu edukacyjnego „Ożywić pola – rok bażanta”.

Konkurs miał na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji bażantów w ich naturalnym środowisku.

Przedmiotem fotografii musiał być bażant w naturalnym środowisku życia.

Do Konkursu zgłoszono wiele prac z całego województwa. Organizatorzy mieli nagrodzić 10. Jednak po dyskusjach, w gronie komisji oceniającej, wyróżnionych zostało 11 najlepszych zdjęć.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania.

Komisja, w składzie: Teresa Szwaczka – przedstawicielka Koła Łowieckiego „Mozgawa”, Marta Malanowicz – nauczycielka biologii w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie, Anna Ciosek – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie oraz Dagmara Bednarska – nauczycielka przyrody,  przy ocenie zdjęć uwzględniała: wartość artystyczną,  jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

Oto wyniki Konkursu:

W kategorii klas 0-III:

I miejsce

Stanisław Dudziński, lat 9, SP1 w ZSO Sędziszów, opiekun: Teresa Trela

Maciej Kwiecień, lat 7, SP9 w ZSO 26 w Kielcach, opiekun: Joanna Miszczyk

II miejsce

Albert Dyk, lat 9 ZS im. L. i M. Ambrożów w Szerzawach, opiekun: Małgorzata Dyk

III miejsce

Karolina Fijałkowska, lat 9, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Maria Jaskurzyńska

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce

Marta Makuch, lat 12, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Zdzisław Makuch

Antoni Dudziński, lat 11, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Bożena Barchanowska

II miejsce

Jakub Miśkiewicz, lat 13, PSP w Paprocicach, opiekun: Elżbieta Miśkiewicz

Wiktor Miśkiewicz, lat 12, PSP w Paprocicach, opiekun: Elżbieta Miśkiewicz

III miejsce

Bartosz Klepka, lat 14, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Monika Dudzińska

Wiktoria Szydłowska, lat 11, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Zdzisław Makuch

Katarzyna Suliga, lat 13, SP1 w ZSO w Sędziszowie, opiekun: Monika Dudzińska

Fotografie nagrodzone i wyróżnione w konkursie odbędzie można obejrzeć na majowej  wystawione pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie.

Monika Dudzińska i Dagmara BednarskaRok szkolny 2015/2016

REGULAMIN

konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem:

„Piękno bażanta” 

 

Cel i tematyka konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (dalej: „Organizator”) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Piękno bażanta” (dalej: „Konkurs”).

Konkurs związany jest z programem ekologicznym „Ożywić pola. Rok bażanta”.

Ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji bażantów w ich naturalnym środowisku.

 Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub oddziału zerowego.

2. Przedmiotem fotografii musi być bażant w naturalnym środowisku życia.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Zasady uczestnictwa

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.

2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 x 21 cm zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić na odwrocie).

3. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) lub osoby będą dyskwalifikowane.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

7. Fotografie należy dostarczyć w zaadresowanej kopercie na Konkurs do siedziby Organizatora na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO w Sędziszowie

ul. T. Kościuszki 7

28-340 Sędziszów

woj. świętokrzyskie

„Konkurs fotograficzny – Piękno bażanta”

8. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016r.

9. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

10. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora pracy, adres e-mail, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor fotografii z zaznaczeniem roku nauki oraz dane nauczyciela-opiekuna.

11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne:

- z wyrażeniem zgody prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika na udział w Konkursie;

- z oświadczeniem, że osoba wskazana w metryczce pracy jest jej autorem

- z tym, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

- z tym, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

12. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

Nagrody

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania.

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.sp1sedziszow.pl

Komisja oceniająca

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury będą ostateczne.

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem w prasie lokalnej.

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

a) kryteria merytoryczne,

b) wartość artystyczną,

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora na stronie www.sp1sedziszow.pl.

6. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie.

Wystawa pokonkursowa

Reprodukcje fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie:

Monika Dudzińska tel. 600696086

oraz

Dagmara Bednarska tel. 693983045.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć TU

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie akcji

OŻYWIĆ POLA - ROK ZAJĄCA,

trwającej od września 2009 do maja 2010.

 

Impreza odbędzie się 11 maja 2010 roku

w Szkole Podstawowej nr 1 w Sędziszowie (koło Jędrzejowa)

 

W programie:

 

Turniej na wesoło w skład, którego wchodzą następujące konkurencje:

- układanie puzzli z zającem

- rozpoznawanie zwierząt leśnych na zdjęciach

- rozpoznawanie ptaków i drobnej zwierzyny, które towarzyszą zającom w ich środowisku życia

- wyścigi w workach

- rzut kapustą do beczki

- quiz ze znajomości menu zająca

- konkurs krasomówczy: "Wystąpienie zająca – co zając chciałby powiedzieć ludziom" (max 1 min.)

 

Wykład: ochrona zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej; ochrona i rozwój populacji zwierząt dziko żyjących.

 

Do turnieju zapraszamy reprezentację szkolną złożoną z 3 uczniów wraz z opiekunem.

 

Zapewniamy:

·         Dla szkoły – nagrodę za uczestnictwo w imprezie

·         Dla uczniów - uczestników turnieju obiad, dyplomy, nagrody

·         Dla opiekunów przygotowujących uczniów do turnieju – obiad, dyplomy i podziękowania

 

Prosimy o potwierdzenie przyjazdu z podaniem listy uczestników opiekunów do 7 maja.

 

Kontakt:

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie

Ul. T. Kościuszki 7

28-340 Sędziszów

 

Telefon: 41 381 10 1541 381 10 15

 

Adres mailowy: szkola@sp1sedziszow.pl

 

Adres strony internetowej www.sp1sedziszow.pl

 

W celu bliższego poznania akcji Ożywić Pola polecamy stronę www.ozywicpola.pl

 

Zapraszamy

 

 


 

 

Rok kaczki krzyżówki

akcja na lata 2012/2013

Regulamin konkursu

REGULAMIN

konkursu fotograficznego dla uczniów

szkół podstawowych pod hasłem:

„Kaczka krzyżówka w obiektywie”

 

Cel i tematyka konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (

dalej: „Organizator”) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Kaczka krzyżówka w obiektywie" (dalej: "Konkurs").

Konkurs związany jest z programem ekologicznym "Ożywić pola. Rok kaczki".

Ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników

do spacerów i obserwacji kaczki krzyżówki w jej naturalnym środowisku.

 

Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub oddziału zerowego.

2. Przedmiotem fotografii musi być kaczka krzyżówka w naturalnym środowisku życia.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie

zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

 

Zasady uczestnictwa

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu  maksymalnie jedno zdjęci pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć

(1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć,

tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub

kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 x 21 cm,

naklejone na biały brystol formatu A2 i zatytułowane (tytuł zdjęcia należy

umieścić pod zdjęciem).

3. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie

plików JPEG lub PDF.

4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą

dyskwalifikowane.

5. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do

Konkursu , jeżeli była ona poddana obróbce.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej,

przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

8. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę

kurierską (na koszt nadsyłającego) do siedziby Organizatora na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Tadeusza Kościuszki 7

28-340 Sędziszów

woj. świętokrzyskie

„Konkurs fotograficzny – Sarni skok”

lub dostarczyć w zaadresowanej kopercie (tak jak powyżej) do sekretariatu

szkoły.

9. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

15.06.2012r.

10. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

11. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zestawu,

imię i nazwisko ucznia, klasa, adres e-mail, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor fotografii

z zaznaczeniem roku nauki oraz dane nauczyciela-opiekuna.

12. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie,

o następującej treści:

 

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem

................................................................................................................................................................................

Tytuł fotografii

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych

zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie,

wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii

w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości,

zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji,

o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,

zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania

(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci

komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach

w celu upowszechniania wiedzy o programie ekologicznym „Ożywić pola. Rok kaczki"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego

Konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

……………………………………………….

Czytelny podpis

 

13. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć

pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach

związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka

……………………………………………………………………………

imię i nazwisko oraz wiek dziecka

w konkursie fotograficznym „Kaczka krzyżówka w obiektywie”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Sędziszowie. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych

osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”

……………………………………………….

c zytelny podpis rodzica/opiekuna

 

14. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek

natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

 

Nagrody

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania.

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.sp2sedziszow.pl

 

Komisja oceniająca

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury będą ostateczne.

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem

w prasie lokalnej.

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

a) kryteria merytoryczne,

b) wartość artystyczną,

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora na stronie www.sp1sedziszow.pl.

6. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie

umieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie.

 

Wystawa pokonkursowa

Reprodukcje fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną wystawione

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Monika Dudzińska tel.

600696086 oraz Bożena Barchanowska tel. 504068876.

Wstępne informacje można znaleźć na stronie organizatora, czyli TU


 

 

 

 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Sarni skok” został rozstrzygnięty. Wyniki ogłoszono na stronach internetowych organizatora, patronów medialnych oraz na łamach „Echa Dnia”. Nagrodzeni uczestnicy zostali poinformowani i zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród. Uroczystość odbyła się 12 maja 2011 roku w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie. Dyrektor szkoły pani Teresa Szwaczka na wstępie przypomniała, że konkurs odbywał się w ramach programu aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego” „Ożywić pola – rok sarny” i, że patronat nad konkursem objęła Świętokrzyska Kurator pani Małgorzata Muzoł. Następnie zostali powitani goście i sponsorzy: burmistrz miasta i gminy Sędziszów pan Wacław Szarek, dyrektor Gimnazjum w Sędziszowie pan Stanisław Mach, członkowie Koła Łowieckiego „Mozgawa” z Wodzisławia - panowie Jerzy Szwaczka i Wojciech Frydel, Radny Powiatowy pan Krzysztof Chmaruk, Radny Rady Miejskiej pan Dariusz Juszczyk, pan Piotr Pajda oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.

Po oficjalnym powitaniu zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu oddziału zerowego szkoły przygotowany przez panie Joannę Hudykę i Dagmarę Bednarską, a następnie występ ustylizowanego na sarenki chóru szkolnego, któremu akompaniowała pani Ewa Mrozińska. Po występach przyszła pora na punkt najbardziej oczekiwany – na rozdanie nagród. Laureaci i wyróżnieni otrzymali: mp3, pendrivy, karnety na sędziszowski basen, albumy z fotografiami najpiękniejszych miejsc świata, albumy na zdjęcia, ramki na zdjęcia oraz unikatowe gry planszowe o tematyce ekologicznej.   Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów, Szkołę Podstawową nr 1 w Sędziszowie, Urząd Miejski w Sędziszowie, prezesa OSiR pana Krzysztofa Chmaruka, pana Piotra Pajdę, panią Monikę Dudzińską oraz portale internetowe MiastoDzieci.pl i ZielonaLekcja.pl. Nieobecni otrzymają nagrody pocztą.

Uczestnicy gali mogli obejrzeć wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wystawę przygotowały opiekunki konkursu Monika Dudzińska i Bożena Barchanowska. Wszyscy zostali poczęstowani przygotowanymi surowymi marchewkami, a w finale jako gospodarz spotkania pani Teresa Szwaczka pokroiła i częstowała tortem, ufundowanym przez Koło Łowieckie „Mozgawa”, na którym widniała sarna.

To była udana impreza, a świadczyły o tym uśmiechy zebranych oraz odgłosy chrupanych marchewek.

G A L E R I A

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca gdzie można poczytać o naszym ogólnopolskim konkursie:

 

 

 


 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Było ich bardzo dużo. Niestety nie mogliśmy nagrodzić wszystkich.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Komisja konkursowa w składzie:

  • Teresa Szwaczka
  • Anna Jagiełło
  • Wojciech Frydel
  • Andrzej Gliński  
  • Jerzy Szwaczka
zwracając uwagę na zgodność z regulaminem i walory estetyczne prac wybrała następujące zdjęcia:

I miejsce
Anna Bochenko "Sarny w polu" Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w WodzisławiuKrystian Boryka "Zimowe szatki" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie


II miejsce
Marek Barchanowski "Uwaga intruz!" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w SędziszowieMagdealena Piech "Sarnie skoki" Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w ZabrzuArtur Suliga "Spotkanie w cztery oczy" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie


III miejsce
Sebastian Bryła "Sarny w sadzie" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie

Marta Dobosz "Sarni skok" Szkoła Podstawowa im. gen. L.Okulickiego ps."Niedźwiadek w Pawłowicach

Daria Opałka "Majowe zabawy" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie


Wyróżnienia
Martyna Babik "W ucieczce przed psem" Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze
Klaudia Basiak "Sarenka na mojej łące" Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
Zuzanna Chęcina "Sarny wiosną" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach
Jakub Miśkiewicz "Powrót do domu" Szkoła Podstawowa w Paprocicach
Kamila Szwaczka "Sarna" Zespół Szkół Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach
Martyna Tyszkiewicz "Sarnia rodzina" Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu
Alicja Wasiak "Trudny, zimowy czas..." Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze
Julia Walocha "Leśne głodomorki" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie
Kinga Zdańska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie

Nagroda specjalna za najbardziej rozbrykana sarenkę
Katarzyna Suliga "Brykanie to świetna zabawa" Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie


Nagroda dla najmłodszego uczestnika
Wiktor Miśkiewicz "Skoki w dal" Szkoła Podstawowa w Paprocicach


Z laureatami i ich opiekunami wkrótce skontaktujemy się w sprawie odbioru nagród i dyplomów.


Honorowy patronat nad konkursem objęła

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł

 

 

Patroni medialni:

Portal edukacji ekologicznej www.ZielonaLekcja.pl - drogowskaz dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą

 

Miasto Dzieci - portal pomagający aktywnym rodzicom w wychowywaniu wspaniałych i szczęśliwych dzieci

 

 

REGULAMIN

konkursu fotograficznego dla uczniów

szkół podstawowych

pod hasłem:

SARNI SKOK